Saradnica ŽSI dr Zilka Spahić-Šiljak, doktorka nauka iz oblasti rodnih studija i progamska direktorica TPO Fondacije, Sarajevo, BiH, vanredna profesorica na Univerzitetu Roehemton, London u V. Britaniji (University of Roehampton London, UK) 4. aprila 2021. g. je razgovarala sa koordinatorkom ŽSI Svenkom Savić, profesoricom emetritom na Filozofskom fakultetu, UNS, Novi Sad.

Tema razgovora je mirovni aktivizam sa ciljem da se zabeleži svedočenje Svenke Savić o svom angažmanu tokom poslednjih decenija, a prof. dr  Zilka Spahić-Šiljak će ih prikazati studentima i studentkinjama mirovnih studija. Savić je do sada objavila sama ili u koautorstvu 3 knjige iz feminističke teologije: Feministička teologija (1999), Rodna perspektiva u međureligijskom dijalogu u XXI veku (sa Rebekom Jadrankom Anić, 2009), Doprinos izgradnji mira sveštenica iz protestantskih crkava u Vojvodini (2017). Ovome treba dodati i Međureligijski kalendar koji izdaju Ženske studije u saradnji sa Marijanom Ajzenkol iz Zemuna.

Tokom razgovora posebnu pažnju dobila su pitanja na koji način se akademski i mirovni aktivizam dopunjuju, o međureligijskom dijalogu kao resursu za mirovni aktivizam i ulogama i značaju koji u tom procesu zauzimaju žene.

To su teme koje zaokupljaju današnju javnost na Zapadnom Balkanu i potrebno je da budu deo obrazovnog programam mirovnih studija jednako koliko i drugih javnih foruma.