OBRAZOVNI RAD

Nastava u ženskim studijama i istraživanjima odvija se kao visokoškolski (nekada dvogodišnji, a sada jednosemestralni), alternativni i interdisciplinarni obrazovni program. Nastava se realizuje kroz obavezne (predavanja) i izborne aktivnosti (radionice, tribine, ulične aktivističke akcije). Do sada je u Ženskim studijama održano oko 800 nastavnih jedinica fakultetske nastave (što bi iznosilo oko 50 dana neprekidne obrazovne delatnosti).

Dvogodišnji program Ženskih studija odvijao se kroz raznovrsne tematske cikluse: žene i mediji, feministička teologija, teorije roda, feministički pristup književnosti (ginokritika), jezik i rod, feministička ekonomija, ženski pokreti, ljudska prava i nasilje nad ženama, žensko zdravlje, lezbejska egzistencija, nenasilna komunikacija, žene u politici, ženska istorija (životne priče)...

Kao jednosemestralni program,Ženske studije postale su usko specificirane i koncentrisane na produbljivanje jedne odabrane oblasti po generaciji polaznica/ ka (npr. Ekofeminizam u zimskom semestru 2007/ 2008. ili Interkulturalnost i duhovnost u letnjm semestru 2008/ 2009).

Uslov za upis na Ženske studije je da polaznice/ ci imaju najmanje završenu srednju školu. Tokom obrazovnog programa obaveze polaznica/ ka su da aktivno učestvuju na organizovanim predavanjima i u istraživačkim projektima. Na kraju kursa, polaznice/ ci pišu završni istraživački rad na određenu temu pod rukovodstvom odabrane mentorke.

Iskustva dosadašnjih polaznica/ ka pokazuju da se u Ženskim studijama produbljuju saznanja, osvešćuje se rodna uslovljenost i dekonstruišu stereotipi, stiču se svestrani pogledi na društvo u čijim okvirima nije uvek lako mapirati položaj pojedinke/ ca.

Škola romologije
European Women's College

Obrazovni program

Arhiva


ŠKOLA ROMOLOGIJE

Romologija je naučna oblast koja se bavi proučavanjem jezika, običaja i kulture Roma. Teorijski okvir je interdisciplinaran: koriste se metode kojima se razvija kritičko istraživanje romske zajednice u Evropi/Srbiji kroz istoriju i danas, sa težištem na otklanjanju stereotipa, predrasuda, rasne, rodne i svake druge diskriminacije Roma i Romkinja. U tu svrhu se koriste podaci iz: naučne literature, analize medija, studija roda i različitih istraživanja u institucijama sistema i građanskim organizacijama.

Cilja rada u školi je da se oformi homogena grupa polaznica i polaznika iz romske i neromske zajednice, koji će: - steći osnovna znanja iz interdisciplinarne naučne oblasti – romologije; - ovladati tehnikama timskog radu; - biti osposobljeni za interaktivnu nastavu; - nadalje senzibilisati širu javnost za potrebe romske zajednice u Dekadi Roma.

Škola je oblik stručnog usavršavanja na Univerzitetu u Novom Sadu: 32 časa u okviru 4 modula - jezik, kultura, istorija, stanovanje i demografija.

Svi koji imaju diplomu završene srednje škole - kao minimum, a kao maksimum - mogu biti magistri, doktori nauka, koji žele nešto da saznaju o navedenim temama. Polaznici koji žele da dobiju uverenje o položenoj Školi (koje potpisuje rektor) treba da zadovolje tri uslova: - prisustvo polovini ukupnog broja časova; - učestvovanje u timskom istraživačkom radu (uz mentorski rad); - pisanje završnog rada, samostalno ili grupno, uz mentorsko rukovođenje, i javno predstavljanje toga rada.

Oni koji su za navedene oblasti već pokazali pripremljenost, ali se posebno vodi računa o tome da se iskoriste nastavni potencijali romske elite za teme iz navedena 4 modula (prednost se daje mladim romskim kadrovima koji su ranije već završili Školu romologije).

Osnovni presek postignuća u Školi romologije tokom 12 godina postojanja: 2004-2016, Svenka Savić

Izveštaj: Škola romologije 7, koordinira Svenka Savić, profesorka emerita

Katalog knjiga iz oblasti romologije, Centar Iz KRUGA Vojvodina

Romske studentkinje profesorki Svenki Savić u čast povodom 75 godina života i 50 godina rada

Škola romologije

The School of Romology

 


EUROPEAN WOMEN'S COLLEGE


EWC - EUROPEAN WOMEN'S COLLEGE by dragutin-becar

Svenka Savić, Evropski ženski koledž u Boldernu

Roza Luksemburg, Dr Reinhild Traitler, direktorka Evropskog ženskog koledža u Boldernu