PROJEKTI - ARHIVA

Projekti u školskoj 2008-2009. godini

Projekat: Životne priče žena u Vojvodni
Koordinira: profesorka emerita Svenka Savić
Sarađuju: studentkinje Ženskih studija i Centra za rodne studije UNS

Projekat pod nazivom Životne priče žena u Vojvodni tokom deset godina (1998-2008)   okuplja mnogobrojne saradnice i saradnike iz različitih nacionalnih zajednica u Vojvodini da formiraju datoteku  životnih priča (oral histories), biografija i ispovesti (sećanja) žena koje na vojvođanskom prostoru žive zajedno (ukupno 300 zabeleženih razgovora na traci) i time pokažu kako one u svakodnevici ostvaruju dijaloge kultura.
Podaci svedoče o tome kako su politički i drugi događaji uticali na pojedinačne živote žena (ratovi, kolonizacija, otkup, procesi izbeglištva i rasejanja, ekonomske krize...). U tim teškim društvenim i političkim situacijama žene su gradile mrežu, nama do sada nevidljivih, prijateljstava, saradnje i time osmišljavale svakodnevicu života.
Individualne životne priče žena i sećanja (Albanki,  Crnogorki, Hrvatica, Jevrejki, Mađarica, Romkinja, Rusinki, Slovakinja, Srpkinja) u XX veku (rođene u periodu 1910-1980) svedoče nam o mnogim strategijama zajedničkog života koji može prerasti u modele interkulturnog dijaloga danas ne samo kod nas.
Ovaj dugoročno osmišljen projekat ima za cilj afirmaciju potencijala, znanja, duhovnosti i iskustva (starijih) žena u Vojvodini i Srbiji iz različitih nacionalnih verskih i kulturnih zajednica. Tražile smo odgovor na pitanje kako se postepeno formirala multikulturna zajednica i kakav je doprinos žena u tom procesu koji još traje. Uočeni su mnogi slojevi dijaloga u toku tih sedamdeset godina obuhvaćenih pričama (1910-1980), uz osvetljavanje političkih i kulturnih promena u regionu.
(Jedan od ciljeva je) da mlade žene iz različitih nacionalnih zajednica doznaju o generacijama koje im prethode te da se dovedu u neposrednu vezu jedne sa drugima i kroz lično iskustvo steknu znanje - beleženjem svedočenja starijih žena o ovim događajima.

Projekat: Znamenite žene Novog Sada
Koordinira: Gordana Stojaković

Projekat je osmišljen 1998. godine kao dugoročan  s ciljem da se afirmišu žene koje su živele i radile rokom XVIII, XIX i u prvoj polovini XX veka na tlu Vojvodine, zaključno sa 1990. godinom kada se formiraju nove nezavisne države iz jugoslovenske zajednice. Od 1998. do danas koordinatorka je objavila 3 knjige: Znamenite žene Novog Sada; Neda: jedna biografija i Ester, Eržebet Berček (videti spisak objavljenih knjiga u Studijama), zatim mapu «Novi Sad iz ženskog ugla» i plakate sa poznatim ženama (link na plakate).

U 2009. godini  nastavlja se istraživanje AFŽ (antifašistički front žena ) Vojvodine: sakuplja građa (izveštaji, fotografije, svedočenja) s ciljem da se napravi baza podataka za dalja istraživanja u vezi sa iskustvima žena u toku II svetskog rata i posleratne izgradnje socijalističkog društva.

Projekat:  Intereligijski dijalog i žene
Koordinira: profesorka emerita Svenka Savić

Cilj projekta je da problematizuje doprinos žena  iz različitih verskih zajednica miru i pomirenju. Projekat je počeo međunarodnom konferencijom sa koje su referati objavljeni u knjizi Feministička teologija (1998), koja služe kao osnovna literatura za kurs pod istim nazivom. Održane su jos 2  konferencije (2002 i 2008) čiji se materijali predstavljaju u knjizi Rodna perspketiva u međureligijskom dijalogu u XXI veku.
U 2009. godini se u okviru projekta drže kursevi i seminari povezani sa temama u poslednjoj knjizi.

Projekat: Jezik i rod
Koordiniraju: prof. d Svenka Savić i prof. dr Vera Vasić

U okviru ženskih ljudskh prava na ovom projektu se otvoraju pitanja vezana za standardizaciju srpskog jezika u nekim domena upotrebe kada je u pitanju rod i disrkiminacija pomoću jezika (lingvicizam, seksizam). Projekat je počeo 1997. godine kursom pod istim nazivom, nastavio da živi u različitim akcijama (javne tribine, seminari, predavanja) s ciljem da se promeni postojeća praksa upotrebe rodno (ne)osetljivog jezika. Kodeks neseksističke upotrebe jezika u medijima (S. Savić, 2004), prvi je kodeks takve vrste u Srbiji.
U 2009. godini se nastavljaju iste aktivnosti i rad na izdavnaju knjige Jezik i rod.

Projekat: Rodna perspektiva u udžbenicima za osnovnu školu
koordinira profesorka emerita Svenka Savić
Saradjuju: studentkinje Centra za rodne studije UNS

Projekat je počeo u 2006. godini kao regionalni analizom uždbenika srpskog jezika za
učenike kojima srpski nije maternji jezik (dominatno učenici kojima je mađarski maternji jezik). Podaci pokazuju da su takvi udžbenici rodno neosetljivi, da afirmišu rodne stereotipe i ne razvijaju koncept drugosti.
U 2008. godini analizirani su udžbenici veronauke za osnovnu školu (pravoslavne, katoličke, islamske) – ukupno 20 uždbenika koji se koriste u Srbiji. Zaključak je da ni ovi udžbenici nisu rodno osetljivi, niti razvijaju sposobnost za međureligijski dijalog.
U 2009. godini se na osnovu ovih podataka drže seminari, predavanja diskusije sa različitim grupama kako bi se rezultati afirmisali u neposrednoj praksi.

Projekat: Stari i rod
Koordinira: prof. dr Slobodanka Markov
Sarađuju: studentkinje Centra z arodne studije UNS

Ejžizam je disrkiminacija osoba na osnovu starosti. U poslednjoj deceniji se u svetu međuzavisnost starosti i roda razmatra u okviru posebne naučne interdiscipline. Projekat je organizovan u 2000. godini s ciljem da se prikupe, sistematizuju i analiziraju podaci o odnosu roda i starosti, pre svega kada su u pitanju žene u Vojvodini, s obzirom na činjenicu da je Vojvodina onaj deo države u kojem živi najstarije stanovništvo.
U 2009. godini se pomoću upitnika prikupljaju podaci za osnovnu temu.

Projekat: Igra i rod
Koordinira: profesorka emerita Svenka Savić

Igra i ples su domeni u kojima se u poslednjih nekoliko decenija događaju izrazite promene i inovacije kada je u pitanju rodna problematika: kakva je uloga žene u klasičnim baletima, kakva u modernoj igri i plesu, a sa fokusom na događanjima u  Vojvodini. Koordinatorka je u tom povodu izdala 2 knjige: Pogled u nazad(2007) i 55 godina Baletske škole u Novom Sadu (2006).
U 2009. godini se nastavljaju monografski prikazi poznatih osoba iz domena igre i plesa.

Projekat: Mediji o ženama
Koordiniraju: prof. dr Vera vasić, profesorka emerita Svenka Savić, dr Dubravka Valić-Nedeljković
Saradjuju studentkinje Centra za rodne studije UNS

Projekat je počet 1997. godine istraživanjem teme na koji način reklame predstavljaju žene. Projekat je u kontinuitetu nastavljen do danas u obliku predavanja, kurseva, seminarskih i diplomskih radova. Kao produkt je knjiga Pusti ventil (2004).

Projekat: Škola romologije
Koordinira. profesorka emerita Svenka Savić
Asistiraju studentkinje Centra za rodne studije UNS

Projekat Škola romologije ostvaruju Ženske studije u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu od 2004. godine. Cilj projekta je da romski i neromski studenti i studentkinje dobiju osnovna znanja iz romskog jezika, kulture, istorije i demografije. Osnovni podaci su dati u knjizi Škola romologije (2006).
Škola romologije je u 2007. godini izabrana među 20 uspešnih projekata od strane ERSTE fondacije.
U 2009. godini se nastavlja organizacije Škole romologije 6 u zimskom semestru školske 2009-2010.


Škola romologije 6: Program predavanja (1. 10.2009 – 15. 2.2010)

Datum i mesto

Tema

Predavač/ica

Materijali sa predavanja

oktobar

3.10.
14-17 h
Novi Sad

Otvaranje škole
Dekada Roma: 2005-2015
Istorija Roma

Svenka Savić, Novi Sad
Ljuan Koka, politikolog, Bgd.

Šta je Škola romologije ?

10.10.
14-18 h
Novi Sad

Obrazovanje Roma
Afirmativne akcije za Rome u oblasti obrazovanja


Šanse i izbori za romske devojčice


Formiranje romske intelektualne elite


Slaviša Raković, politikolog Bgd.


Veronika Mitro, psihološkinja, Novi  Sad


Svenka Savić, psiholingvistkinja, Novi Sad


Afirmativne akcije - radna verija


Romi i obrazovanje (PP)
Romske devojčice - info o projektu


Akademskim
obrazovanjem do romske intelektualne elite

17.10.
BOR

Otvaranje Skole romologije 6
Šta je škola romologije
Obrazovanje Roma

 

 

24.10.
14-18 h
Novi Sad

Romska usmena književnost


Standardizacija romskog jezika

Film: Uspešne Romkinje

Marijana Čanak, prof. književnosti

profesorka emerita Svenka Savić

Romska usmena književnost - ppt, doc

31.10.
Novi Sad

Modul: Jezik Roma
Standardizacija romskog jezika

Forum teatar: Dosta

Svenka SavićJarmila Žilai

tekstovi Jarona Matrasa i Ditera Halvaksa

novembar

14.11.
Novi Sad

Modul: Stanovanje i naselja Roma
Romska naselja u regionu Balkana
Modul: Kultura Roma
Romi u Vranju: odnos etničkog, verskog i lokalnog identiteta
Zadaci polaznika/ ca

Tatjana PerićSanja Zlatanović

Stanovanje Roma u Evropi (PP)


Kurban in the Balkans; Romani Studies (PDF)

21.11.
Novi Sad

Modul: Stanovanje i naselja Roma
Pitanja readmisije Roma i Romkinja u Srbiju
Film: Kenedi se vraća kući, Želimir Žilnik

Osnove gramatike romskog jezika
Zadaci polaznika/ ca

Želimir Žilnik, NS


Aleksandra Nikolić, NS
Romski jezik - Aleksandra Nikolic

28. 11.
Novi Sad

Forum teatar: Škola za sve

Rezultat projekta Novosadskog humanitarnog centra i CARE Srbija

 

decembar

5.12.
14-18 h
Novi Sad

Modul: Jezik i kultura Roma

Trifun Dimić – romolog

Osnove gramatike romskog jezika II

Izlaganja polaznika/ ca

 


Olivera Marinkov

Aleksandra Nikolić

 


download

 12.12.
14-18 h
Novi Sad

Podela po timovima za rad na izradi završih radova

Evaluacija

Testiranje

Svenka Savić i Marijana Čanak

 

januar 2010.

16. 01.

14 – 18 h

Rad u grupama na izradi završnih radova:

I grupa: Kako institucije podstiču promenu statusa Roma u Vojvodini

II grupa: Kako institucije podstiču promenu statusa Roma u Beogradu

III grupa Literatura o Romima

Svenka Savić i Marijana Čanak

 

februar 2010.

13. 2.
Novi Sad

Jezik Roma u svetu

Dodela sertifikata

Dieter Halwachs, Grac

 Projekat: Žene sa dostojnim vebom za interkulturni dijalog

Kurs: Interkulturalnost i duhovnost

Koordinira: profesorka emerita Svenka Savić
Asistentska podrška: Marijana Čanak, studentkinja master programa Centra za rodne studije UNS

Sažeci predavanja - download

Program predavanja i radionica


Decembar 2008.
četvrtak, 4.12.2008.

Partizanke, Barbara Wizinger (Beč, Austrija), vodi Gordana Stojaković
ponedeljak, 22. decembar 2008
Biblija: Lotove kćeri, Ervina Dabižinović (Kotor, Crna Gora), vodi Svenka Savić
utorak 23. decembar 2008.
Internet i duhovnost, Vesna Dragojlov (Fenkis, Arizona, SAD), vodi Svenka Savić

Januar 2009.
petak, 23.1.2009.

17 - 18 h  Sekularizam, duhovnost kao traganje za mirom: mir-žene, Staša Zajević (Beograd)
18 - 19 h  Duhovnost materijalizovana u hramovima:  verski hramovi u Novom Sadu, Ankica Dragin
19 -20 h  Duhovnost kao traganje za Drugim: Simon Vejl, Maja Solar
subota, 24.1.2009.
11 - 12 h  Ekologija i duhovnost, Moris Lerart
12 - 13 h Internet i duhovnost, Ivana Inđin
13 - 14 h  Degradacija kulta Trojne Boginje, Marijana Čanak

Mart 2009.

sreda, 11.3.2009.
18 - 19 h Duhovnost kao traganje za istinom: Edit Štajn, Ivan Radenković
19 - 20 h Duhovnost u baletskoj umetnosti, Gabriela Teglaši-Velimirović
petak, 20.3. 2009. - Duhovnost srednjevekovnih vladarki u Srbiji, Sanja Mešanović, Svetlana Tomin, Nada Zečević
sreda, 25. mart 2009. -Promocija novog veb sajta Ženskih studija i istraživanja, koordinatorka i saradnici
Okrugli sto Žene sa dostojnim vebom za interkulturni dijalog, organizuje i vodi Svenka Savić

Interkulturalnost i duhovnost Interkulturalnost i duhovnost

 

 


Škola romologije - kao rasadnik znanja i kao prostor za senzibilizaciju akademske sredine za pitanja Roma

Romologija je nova naučna disciplina u okviru koje se istražuju pitanja jezika, istorije i kulture Roma u svetu.
Kod nas Univerzitetu u Novom  Sadu i Udruženje građana Ženske studije i istraživanja već pet godina ostvaruju uspešna saradnju u organizovanju Škole romologije kao eksperimentalnog programa za stručno usavršavanje romskog jezika, istorije, kulture i stanovanja. Škola traje jedan semestar. To je jedinstven akademski program za Rome i nerome u Jugoistočnoj Evropi i kao takav je odabran među 20 najuspešnijih programa od strane ERSTE fondacije iz Beča u 2007. godini.
U ovoj školskoj godini Školu romologije5 završava 25 polaznika i polaznica (od ukupno 35 upisanih). Karakteristike su ove generacije da je više žena nego muškaraca, da je manje romskih studenata, a većinu čine neromi. To su studenti različitih fakulteta u Novom Sadu i Beogradu kojima je ovo znanje dopunsko, ili komplementarno znanju koje stiču na redovnim studijama (antropologije, etnologije, jezika i sl.). Tu su nastavnici u srednjima školama u Vojvodini koji predaju romskim učenicima i njihovi su mentori.
Novina je u ovoj generaciji to što su nerosmki studenti tražili da se uvedu časovi početnog učenja romskog jezika i to je uspešno ostvareno (10 časova nastave i vežbanja). To znači da se status romskog jezika u očima pripadnika neromske zajednice poboljšava i da postoji prostor za korišćenje znanja o romskom jeziku (na primer, u komunikaciji sa romskim učenicima kojima nastavnici predaju u školama).U sledećoj generaciji ovu novinu ćemo još više sprovoditi.
Druga novina je da je u ovogodišnjoj Školi romologije više bilo polaznika i polaznica van Vojvodine (iz Beograda). To pokazuje da je potrebno iste oblike osnovnog obrazovanja iz romologije uvesti i u druge akademske sredine u državi. Nastavnici koji predaju u Školi su i Romi i neromi.
Progam Škole se odvijao u obliku 3 modula (za jezik, za kulturu i za istoriju Roma) u 3 etape:
predavanja i radionice, diskusione tribine koje su polaznici sami pripremali i osmišljavali; rad u istraživačkim timovima i pisanje završnog rada.
Ove godine su bila tri osnovna istraživačka tima: Dekada Roma; Romi i Romkinje u pisanim medijima i romski jezik. Iz ovih projekata urađena su 4 timska završna rada i 4 individualna. Za svoj uspešan rad pozalnici dobijaju knjige koje su poklon Zavoda za kulturu Vojvodine i Sekretarijata za obrazovanje AP Vojvodine.
Polaznicima je uverenja dodelio prof. dr Diter Halvaks sa Univerziteta u Gracu.

profesorka emerita Svenka Savić, koordinatorka Škole romologije5

Plan rada 2008 - download

Završni radovi polaznika/ca - download

Sažeci predavanja - download

ERSTE Foundation Award for Social Integration 2007

ERSTE Foundation Award for Social Integration 2007

 

 

 

 


Životne priče Rumunki

Koordinira: profesorka emerita Svenka Savić
Autorka: Laura Spariosu

Projekat pod nazivom Životne priče Rumunki ima za cilj formiranje datoteke  životnih priča (oral histories), biografija i ispovesti žena rumunske nacionalnosti koje žive na vojvođanskom prostoru. Pristupivši realizaciji projekta, a zajedno sa prof. dr Svenkom Savić,  odabrale smo deset žena različitog profila koje su bile intevjuisane prema upitniku koji postoji na projektu.
Podaci dobijeni na osnovu obavljenih razgovora svedoče o tome kako su politički i drugi događaji uticali na pojedinačne živote žena (ratovi, nacionalizcija, ekonomske krize...). Iz priče možemo videti kako su, u tim teškim trenucima, one zasnivale porodicu odnosno gradile karijeru.
Jedan od ciljeva ovog projekta jeste, ujedno, i da se beleženjem individualnih životnih priča ovih žena rođenih u periodu 1921-1955. godina i njihovih sećanja afirmišu potencijal, znanje, duhovnost i iskustvo (starijih) žena u Vojvodini iz rumunske nacionalne i kulturne zajednice, kao i da mladi naraštaji žena doznaju o generacijama koje im prethode i da se, beleženjem svedočenja starijih žena, ne samo povežu sa njima, već i da kroz lično iskustvo steknu znanje o nekadašnjem načinu životu i o pojedinim događajima.

Spariosu LauraSpariosu Laura (1976, Pančevo), docentkinja na Odseku za rumunistiku Filozofskog fakulteta u  Novom Sadu. Ima iskustvo u novinarskom radu. Učestvovala je na različitim seminarima i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu. Sarađivala je na mnogobrojnim projektima iz oblasti rumunske kulture, književnosti i jezika. Članica je Društva za primenjenu lingvistiku Srbije, Društva za rumunski jezik Vojvodine i Rumunskog društva za etnografiju i folklor. Autorka je mnogobrojnih stručnih radova na srpskom i rumunskom jeziku.