BIOGRAFIJE

Osnivačice
Organi udruženja
Saradnice i saradnici

Osnivačice

Ana BuBu Ana, diplomirala je na Odseku za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pre toga je studirala građevinu u Beogradu. Radila je u projektnom birou kao stručna prevoditeljka. Diplomirala na jednogodišnjoj političkoj školi i završila Evropski ženski koledž (European Women's College) u Cirihu. Radno iskustvo u nevladinom sektoru stekla je u osnivanju i razvoju Ekumenske humanitarne službe iz Novog Sada , naročito u iniciranju, razradi i implementaciji inovativnih projekata kao što su Centar za volontere, Resursni centar za osobe sa invaliditetom, Fond za male projekte, Dijakonijski centar. Ima dvadesetogodišnje trenersko i konsultantsko iskustvo u radu sa lokalnim i međunarodnim organizacijama i sa predstavnicima institucija na nacionalnom i na lokalnom nivou. Trenerica prve generacije Tima TRI sa preko 500 održanih trening dana.Autorka i realizatorka akreditovane obuke za interkulturalno učenje i nastavu. Jedna je od pet žena iz Srbije i jedna od 1000 žena iz celog sveta, koje je švajcarska organizacija Svisspeace 2005. predložila za Nobelovu nagradu za mir. Dobitnica godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova Izvršnog veća AP Vojvodine za 2006.godinu.


Alisa HorakHorak Alisa, studirala medicinski fakultet, radi na Novosadskom Otvorenom Univerzitetu - Centra za kulturu (1998). Pored interesovanja za prava žena aktivno se bavi umetnošću.

 

 

 

 


Nada Ler SofronićLer Sofronić Nada, direktorka Centra za istraživanja politike i zagovaranja i rukovotkinja nezavisnog Centra za istraživanja politike i zagovaranja Žena i društvo u Sarajevu. Pripadnica je grupe prvih feminističkih teoretičarki u bivšoj Jugoslaviji. Dugo godina predavala je Socijalnu psihologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Imala je aktivnu i vodeću ulogu u drugom talasu ženskog pokreta u regiji. Bila je konceptualna kreatorka Prve međunarodne feminističke konferencije u Istočnoj Evropi koja je održana u Studentskom kulturnom centru u Beogradu 1978. godine pod nazivom Drug-ca – Novi pristup?. Njena doktorska disertacija smatra se prvom feminističkom tezom odbranjenom u socijalističkoj Jugoslaviji i delom je objavljena u knjizi Neofeminizam i socijalistička alternativa (1985). Oblasti istraživanja: pitanja ženskog iskustva, identiteta i odnosa moći među polovima/rodovima u različitim društvenim sistemima, rodna dimenzija globalnih neokonzervativnih trendova i žena u uslovima post-socijalističke tranzicije. Objavila je veliki broj teorijskih eseja i članaka.


Veronika MitroMitro Veronika, psihološkinja i apsolventkinja magistarskih studija ACIMSI Centra za rodne studije. Diplomirala je na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i na Evropskom ženskom koledžu u Cirihu, sa zajedničkim radom sa Sarom Savić Jevđenić, Životne priče žena iz manjinskih grupa. Bila je koordinatorka DICENS-a, dokumentaciono-informativnog centra u Ženskim studijama i istraživanjima, dugogodišnja saradnica projekta Životne priče žena. Bavi se WEB dizajnom, piše poeziju i kratke priče.

 

 


Tatjana PerićPerić Tatjana, koordinatorka razvoja pri Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji u Novom Sadu. Studirala ljudska prava i verske slobode na Univerzitetu Columbia u Njujorku i na Univerzitetu Eseks u Velikoj Britaniji, gde je i magistrirala sa disertacijom na temu procesa istine i pomirenja u jugoistočnoj Evropi. Kao konsultantkinja Centra za strategijske i međunarodne studije (Center for Strategic and International Studies) iz Vašingtona organizovala je treninge iz nenasilnog rešavanja sukoba za sveštenike i vernike. Na Institutu za ljudska prava Južnoafričke Republike (Human Rights Institute of South Africa) u Johanesburgu istraživala je ulogu verskih zajednica u mirovnoj tranziciji posle aparthejda. Ekspertizu u pravima manjina i naročito pravima Roma stekla je kao višegodišnja istraživačica i koordinatorka monitora Evropskog centra za romska prava iz Budimpešte, uključujući opsežna terenska i pravna istraživanja u skoro svim zemalja Balkana. Autorka je niza članaka i izveštaja o ljudskim pravima u jugoistočnoj Evropi i urednica nekoliko međunarodnih publikacija na tu temu.


Svenka SavićSavić Svenka - Rođena 16.6.1940. godine u Gospođincima. Diplomirala 1964. i magistrirala 1969. na Filozofskom fakultetu (Odsek za južnoslovenske jezike) UNS i doktorirala 1977. godine na Filozofskom fakultetu (Odeljenje za psihologiju) UB u Beogradu. Redovna profesorka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Psiholingvistika od 1988. Profesorka emeritus Univerziteta u Novom Sadu od 2010.
Nakon diplome u Srednjoj baletskoj školi u Novom Sadu (1959) i članstva u ansamblu Baleta SNP (1960-1968), usavršavala se u Lenjingradksoj baletskoj školi (1967-1968).

 

 


Vijera SuhanekSuhanek Vijera, diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradau odeljenje za Germanistiku. Profesorka je Nemačkog jezika u Srednjoj saobraćajnoj školi "Pinki" u Novom Sadu.

 

 

 

 


Gordana ŠtasniŠtasni Gordana, docentkinja na Katedri za srpski jezik i lingvistiku. Magistrirala je odbranivši tezu Polne razlike u narativima adolescenata. Oblasti interesovanja i istraživanja: metodika nastave srpskog jezika i književnosti, derivatologija, leksikologija. Objavila je velik broj stručnih i naučnih radova.

 

 

 


Ljubica ŠugićŠugić Ljubica, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odsek za Sociologiju i Filozofiju. Radi u Srpskom narodnom pozorištu-Balet kao organizatorka.

 

 

 

 


Dubravka Valić NedeljkovićValić Nedeljković Dubravka, docentkinja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, šef Odseka za medijske studije i predavačica na kursu Mediji i žene postdiplomskih studija na ACIMSu Univerzitetu u Novom Sadu. Tridesetak godina radila kao radijska novinarka, poslednja pozicija urednica složenih programa Radio Novog Sada. Osim toga aktivna u nevladinom sektoru - predsednica Upravnog odbora Novosadske novinarske škole, gde predaje Diskurs analizu medija, bila predsednica Saveta koordinatora Debatnih klubova Jugoslavije, koordinatorka Medijskih studija Specijalističkih akademskih studija Vojvodine. Diplomirala je na Odseku za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, magistrirala na Odseku masovne komunikacije na Fakultetu političkih nauka, doktorirala odbranivši disertaciju Pragmatičke osobine intervjua ostvarenih na radiju. Oblasti istraživanja: mediji i multikulturalizam. Objavila mnogobrojne radove i nekoliko knjiga i medijskih udžbenika. Dobitnica je mnogih novinarskih nagrada za informativni radio program i radio reportažu.


Vera VasićVasić Vera, vanredna profesorka Sintakse standardnog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i dugogodišnja aktivna saradnica projekata Psiholingvistička istraživanja i Standardni srpski jezik. Diplomirala je na Odseku za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je i magistrirala i doktorirala. Oblasti istraživanja: lingvistika i sintaksa, psiholingvistika, sociolingvistika, literatura. Objavila je četiri knjige i pedesetak radova iz oblasti lingvistike.

 

 

 

Organi udruženja

Predsednica Udruženja: profesorka emerita Svenka Savić (2011- )
Predsednica Skupštine: Ana Bu (2011- )


Saradnice i saradnici

Margareta BasaraginBasaragin Margareta, odbranila je doktorsku disertaciju „Interakcija roda, jezika i kulture u formiranju identiteta učenica osmog razreda osnovne škole u procesu dvojezične nastave u Vojvodini“ na Centru za rodne studije, ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu od mentortsvom emerite Svenke Savić. Završila je osnovne i master studije nemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu. U okviru Erasmus Mundus Sigma Agile projekta provela je godinu dana na Centru za transdisciplinarne studije roda na Humboltovom Univerzitetu u Berlinu, Nemačka (školska 2015/16.g).Više od decenije zaposlena je u osnovnoj školi u Subotici, gde predaje nemački jezik. Potpisuje više naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima u kojima tematizuje problematiku roda i jezika u štampanim i govorenim materijalima, integraciju rodne ravnopravnosti u obrazovni proces i primenu analize diskursa u interdisciplinarnom polju rodnih studija. Takođe je učestvovala na naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.
Poverenica je ogranka „Ženskih studija i istraživanja“ Novi Sad u Subotici.


Nataša BelićBelić Nataša, Osnovne studije završila na Odseku za lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS (1995). Akademsko zvanje magistra književnih nauka stekla je na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta UNS (2010). Upravnica je Biblioteke Filozofskog fakulteta. Autorka je velikog broja personalnih bibliografija. Oblasti interesovanja: bibliotekarstvo, bibliografije, elektronske baze podataka.

 

 

 

Uglješa BelićBelić Uglješa, Završio osnovne i magistarske studije na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta UNS. Doktorirao na ACIMSI Centru za rodne studije UNS u Novom Sadu, na temi „Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: interdisciplinarni pristupˮ. Autor je više naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova. Oblasti interesovanja: enciklopedistika, istorija nauke i obrazovanja, rodne studije. Saradnik je UG „Ženske studije i istraživanjaˮ u Novom Sadu.

 

 


Csilla DavidCsilla Dávid (Čila David), 1986. stiče diplomu Jugoslovenskog instituta za novinarstvo na smeru za fotoreportere (mentor Tomislav Peternek); radi u redakciji časopisa Új Simposion u Novom Sadu gde upoznaje Oskara Štefana, Lasla Kerekeša, Balinta Sombatyja i Tibora Purgera koji su uticali da se opredeli za svoju buduću profesiju; od 1987. radi u redakciji dnevnog lista Magyar Szó (uz fotoreportera Boru Vojnovića); a od 1992. godine postaje fotoreporterka i saradnica dnevnih i periodičnih izdanja. Završila je dvogodišnje „Ženske studije i istraživanja“, učešćem u projektu Životne priče Mađarica u Vojvodini (Vajdasági magyar nők élettörténetei), u kojem je zabeležila životnu priču fotoreporterke Ane Lazukić; 2012. pokreće izdavanje godišnjih crno belih foto kalendara kao omaž starim majstorima fotografije pod naslovom Svetlopisci (kalendar je nagrađen za čuvanje baštine i estetski izgled).


Marijana ČanakČanak Marijana, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za srpsku književnost, upisana na ACIMSI Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu. Završila je dvogodišnji obrazovni kurs Ženskih studija i istraživanja, kao i Školu romologije.

 

 

 

 

Ankica DraginDragin Ankica, konsultantkinja u oblasti transformacije konflikata sa višedecenijskim iskustvom u javnom zagovaranju ljudskih prava. Završila je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dvogodišnji međunarodni program rodnih studija Evropskog ženskog koledža iz Ciriha i Ženskih studija i istraživanja u Novom Sadu, a kasnije i master studije roda centra ACIMSI Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizovala se i za pitanja etniciteta, religije, rodnosti i medija na Balkanu i Južnom Kavkazu. Posebnu specijalizaciju ima u oblasti andragogije, a od 2004. godine jedina je trenerica u Jugoistočnoj Evropi za metodu projektnog planiranja i analize pod imenom Do No Harm. U Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji (2001-2005), a kasnije u Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu (2005-2017), stekla je veliko iskustvo u radu sa institucijama, međunarodnim i domaćim organizacijama na temu institucionalnog i društvenog razvoja, mirotvornog rada i promovisanja ljudskih prava. Sertifikovana je medijatorka, dobitnica više inostranih stipendija za stručno usavršavanje (u SAD, Holandiji, Norveškoj, Velikoj Britaniji, Grčkoj, itd). Autorka je monografije u oblasti roda i entniciteta i (ko)autorka više istraživačkih projekata, priručnika i publikacija, stručnih i naučnih tekstova objavljenih u zemlji i inostranstvu, a povremeno piše i za medije.


Eni GajanovaGajanova Eni, je diplomirala na Fakultetu političkih nauka na studijskom programu Socijalna politika i socijalni rad na Univerzitetu u Beogradu. Završila je dvosemestralni nastavni program Centra za ženske studije u Beogradu. Master rad ,,Udruženje ,,Živena“ i njen doprinos u osvajanju građanskog statusa žena od njenog osnivanja do 1918.godine“ odbranila je na master akademskin studijama politikologije: studije roda Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

 

 


Dijana GajićGajić Dijana, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Banja Luci na Odseku za srpski jezik i književnost; stepen master rodnih studija stekla je na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, odbranivši master rad pod nazivom Kritička analiza diskursa u rodnim studijama: pisani mediji namijenjeni ženama (2013). Pored objavljivanja naučnih radova bavi se i lektorisanjem.

 

 

 

Edita JankovJankov Edita, zaposlena na TV Novi Sad na poslovima obrade stranog programa i radi kao prevoditeljka za engleski i mađarski jezik. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Aktivna je kao volonterka u radu Jevrejske opštine, na funkciji je predsednice Lige žena. U Ženskim studijama je vodila kurs engleskog jezika iz rodnog aspekta.

 

 

 


Julijana JovičićJovičić Julijana, diplomirala i magistrirala na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta UNS; profesionalno prevodi sa i na nemački (i engleski) jezik, objavila je knjigu Strategije i taktike uspešnih žena 19. veka. Na tragu zlatne decenije srpsko- nemačkih interkulturnih veza. Mina i Talvj u privatnoj korespondenciji. Novi Sad: Futura publikacije, 2012.

 

 

 


Slobodanka MarkovMarkov Slobodanka, profesorka Sociologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Odseku za sociologiju, magistrirala na istom fakultetu sa tezom Društveni činioci nastanka i razvoja Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka odbranivši tezu Kvalifikaciona struktura aktivnog stanovništva i društvena pokretljivost u Jugoslaviji. Radila je kao profesorka Gimnazije u Valjevu, kao savetnica u Savezu sindikata Jugoslavije i kao savetnica u Pokrajinskoj konferenciji SSRN Vojvodine. Objavila je više radova iz oblasti studije roda.

 

 

Vera ObradovićObradović Vera, Vera Obradović: redovna profesorka Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini (sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici). Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2001), magistrirala na Univerzitetu umetnosti Univerziteta u Beogradu (2008), dokotorirala na Univerzitetu u Novom Sadu – Centar za rodne studije (mentorka Svenka Savić, profesorka emeritus). Predaje Scenske igre i Koreodramu.

 

 


Pankov MilošPankov Miloš, diplomirao na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS, stepen doktora lingvističkih nauka stekao na istom Fakultetu odbranivši rad pod nazivom „Diskurs analiza medijskog izveštavanja o lokalnim ratnim sukobima u Jugoslaviji od 1991. do 1995. godine“ (mentorka prof. dr Svenka Savić), aobjavljen pod nazivom „Diskurs ratnog izveštavanja: medijska reprezentacija lokalnih ratnih sukoba u Jugoslavije od 1991. do 1995. godine“, Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovnje doktorskih disertacija, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti (2020).

 


Petrović KlaudijaPetrović Klaudija, saradnica na izradi veb sajta „Ženskih studija i istraživanja" od 2017. godine.

 

 

 


Tatjana RadojevićRadojević Tatjana, Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu smer informatika. Stepen master rodnih studija stekla je na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, odbranivši prva master rad pod nazivom “Analiza potrošnje domaćinstava starijih žena u Novom Sadu”, pod mentorstvom Slobodanke Markov. Završila je dvogodišnji obrazovni program „Ženske studije i istraživanja“, učešćem u projektu “Ka rodnom budžetiranju: vodič”, sa objavljenim radom “Prezentacija metoda rodno osetljive analize budžeta”, pod mentorstvom Tatjane Đurić-Kuzmanović. Oblast interesovanja joj je interdisciplinarno istraživanje starosti, budućnosti i ekonomije..


 


Danijela RadovićRadović Danijela, diplomirala na Odseku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta UNS (2001); akademsko zvanje magistre lingvističkih nauka stekla je na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS (2009); naučni stepen doktora lingvističkih nauka na istom fakultetu UNS (2014). Uža specijalnost u okviru nauke o jeziku su pitanja dvojezičnosti i višejezičnosti u Vojvodini u osnovnim i srednjim školama i iz tih interdisciplina napisala je značajan broj radova objavljenih na srpskom i engleskom jeziku.

 

 


Ružičić MilicaRužičić Novković Milica, profesorka srpskog jezika, doktorantkinja ACIMSI Centra za rodne studije UNS, direktorka Udruženja “Živeti uspravno” u Novom Sadu. Aktivistkinja pokreta za samostlani život, napisala je 20 radova iz oblasti jezika, rodnih i ženskih studija, invalidnosti, sa fokusom na različitim oblicima disrkiminacije.

 

 

 


Gordana StojakovićStojaković Gordana(Beograd, 1957) je diplomirala na Prirodno matematiĉkom fakultetu –Odsek za turizam Univerziiteta u Beogradu (1980). Završila je specijalistiĉke rodne studije na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu (2005). Doktorirala sa temom Rodna prespektiva u novinama Antifašističkog fronta žena u periodu 1945-1953. godine na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu(2011). Osnivaĉica je više ženskih organizacija (Novosadski ženski centar, Žensko putujuće pozorište, CikCak inicijativa, S.T.R.I.K.E). U okviru Ženskih studija i istraživanja u Novom Sadu rukovodila je projektom Znamenite žene Novog Sada (1999-2010). U oviru projekta je prikupljena obima dokumentacija o istorijatu ženskog pokreta u Vojvodini, biografijama znamenitih žena tokom 19. i 20. veka. Glavno polje interesovanja Stojaković je istorija žena i ženskog pokreta u Vojvodini, Srbiji i Jugoslaviji (1918-1992), ali i savremena ženska situacija u tranzicionom periodu kao što su pitanja diskriminacije žena u svetu rada i nasilje nad njima u javnoj i privatnoj sferi. Pored istraživaĉkog i publicistiĉkog rada Stojaković rezultate istraživanja predstavlja kroz kratke filmske i pozorišne forme, internet platforme ženskog aktivizma i internet arhive ženske istorije (Novi Sad, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana). Dobitnica je Godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova koje dodeljuje Izvršno veće AP Vojvodine (2008).Od 1996. živi i radi u Novom Sadu.


Dijana SubotičkiSubotički Dijana, diplomirala na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS i stekla diplomu profesora srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine: Diskurs analiza tekstova o starima u dnevnom listu “Danas” (2007); završila ACIMSI Evropske master studije na UNS: Pravo na dostupnost informacijama od javnog značaja u srpskom i evropskom pravu (2011); 2017: završava doktorski rad na ACIMSI Centru za rodne studije UNS: Percipiranje žena u politici u Srbiji i Hrvatskoj: životne priče i medijski diskursi (2017). Objavljuje radove iz interdisciplinarnih rodnih, evropskih i jezičkih studija u zemlji i inostranstvu.

 

 

Vuksanović IskraVuksanović Iskra, završila je Ekonomsko-trgovinsku školu “Paja Marganović” u Pančevo (odeljenje u gimnaziji “Borislav Petrov Braca” u Vršcu (2004); diplomirala na Odseku za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu UB(2012): „Poetonim vile u pesmama Laze Kostićaˮ; završila master studije na istom odseku odbranivši završni rad: „Fenomen igre u dramama Borislava Pekića Čaj u pet, X+Y=0, U Edenu, na istoku i Kategorički zahtevˮ(2014); upisana na II godinu doktorskih studija na ACIMSI Centru za rodne studije UNS (2015). Objavljuje radove iz interdisciplinarnih rodni studija, književnosti i romologije.

 

 

vrati se na vrh