KAKO WEB SAJT PROMOVIŠE ŽENE

Interdisciplinarni edukativni kurs: Interkulturalnost i duhovnost
1. oktobar 2008 – 31. mart 2009.

1. Godina 2008. bila je proglašena godinom interkulturnog dijaloga od strane EU. Bilo je mnogo projekata u Vojvodini koji su u prošloj godini doneli mnoge nove podatke, naročito u domenu kulture. Mi smo, na primer, kulturu shvatili kao način življenja u svakodnevici i na našem projektu «Životne priče žena u Vojvodini» (koji traje u kontinuitetu već 12 godina), pokazale na koje načine žene u Vojvodini duhovno sarađuju i šta su elementi vojvođanskog specifičnog konteksta, kada su u pitanju žene iz različitih nacionalnih zajednica - one koje su u vojvođanskom prostoru odavno, ali i one koje su u procesima kolonizacije nakon II svetskog rada došle u Vojvodinu i one koje su nakon 1990. i ratova na prostorima bivše Jugoslavije u procesima rasejanja ostale ovde. Žene se sećaju i pričaju svoja iskusta.

2. Zatim smo u 2008. okviru projekta «Kritička analiza udžbenika veronauke za osnovnu školu u Srbiji» pokazale da ti udžbenici ne afirmišu eksplicitno nastojanja u obrazovnom procesu za interreligijski (pa i interkulturni) dijalog. U fokusu su bili ovi udžbenici zato što je veronauka jedini predmet u osnovnoj školi kojem je cilj razvoj i izgrađivanje duhovne ličnosti. Ovaj predmet je odgovoran za razvoj duhovnog društva ljubavi (kako bi rekao Dragan Andrić) - nastojanje da se ljubav kao smisao života ostvari u društvu.

3. Ako se duhovnost odredi kao svest o energiji, koja je sveprisutna, koja je izvor života i svest o tome da smo mi i sve što postoji oko nas vibracija te energije, onda smo u projektu morali odrediti različite oblike u kojima vidimo da se ta energija manifestuje u interdisciplinarnom obrazovnom kursu u Studijama  pod nazivom «Interkulturni dijalog i duhovnost».
Interesovalo nas je da dokažemo da duhovnost nužno podrazumeva rodnu perspektivu i da je u postojećim  programima za ostvarivanje duhovnosti ova perspektiva izostavljena.
Osnovno je onda pitanje bilo koji su sve modaliteti duhovnosti, ako nju definišemo kao sveprisutnu energiju ostvarenu u dijalogu, dakle, nužno usmerenu na drugog.
Izabrale smo čitavu lepezu različitih modaliteta za koje smatramo da pripadaju ovom domenu: od nečega što bismo proglasili sekularnim pogledom na svet do misticizma (videti priložen program predavanja). Ciklus predavanja smo počele temom o partizankama - ženama čiji je ideal bio da ostvare društvo jednako za sve i koje su svoje živote dale za ideju socijalnog društva. Ciklus predavanja smo završile srednjovekovnim vladarkama u Srbiji koje su na različite načine doprinele ostvarivnaju međukulturnog odnosa, sopstvenom duhovnošću (Jelena, Anžujska... ). Mislim da smo dokazale da je duhovnost svest o jedinstvu svih ljudi i otuda žene ne mogu biti isključene iz tog velikog plana jer su bile i jesu sveprisutne u družtvu, ali imaju manju moć i otuda nisu dovoljno vidljive po naporima da izgrade drugačije i bolje društvo. Pokazale smo tokom kursa na koje su sve načine tokom istorije žene  bile isklučne iz onih oblika duhovnosti koje je društvo odredilo kao moć - institucije sistema.
4. Ako je naš cilj izgrađivanje duhovnog društva, ili društva ljubavi, onda je drugo važno pitanje kako se ostvaruje komunikacija za ostvarivanje takvog društva danas kod nas. Da li mu internet komunikacija pomaže ili odmaže? Vidimo da danas mnogi u svetu daju veliku ulogu internetu (čak ga povezuju sa bogom samim). Naš se ekperiment odnosio na izgrađivanje duhovnosti jednim programom poznatim pod nazivom učenje na dalinu,  što je tehnološka inovacije u našem veku.

Svenka Savić, koordinatorka kursa                                                              


vrati se nazad